WERKWIJZE

1. Aanmelding

Je kan je – al dan niet in samenspraak met een verwijzer aanmelden. De aanmelding gebeurt bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op de website, per mail of telefonisch op het nummer 0468 43 98 89. Ons onthaal zal je zo snel mogelijk helpen met het maken van een afspraak of het geven van de door jou benodigde informatie.

2. Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek verkennen jij en de therapeut de hulpvraag en worden de verwachtingen in kaart gebracht. Eveneens is deze kennismaking een aftasten of we mekaar vinden en vertrouwen kunnen schenken. Na één of soms meerdere gesprekken schetsen we, in samenspraak met jou een mogelijk begeleidingsplan. Indien een doorverwijzing aangewezen is dan geven we dit ook aan.

3. Begeleiding of therapie

De begeleiding kan zeer sterk verschillen wat betreft de duur, de gebruikte methoden en technieken. Dit alles is afhankelijk van jou hulpvraag, je voorkeur van werken, de therapeut, zijn stijl en opleiding…. Wel wordt het traject voortdurend in samenspraak met jou geëvalueerd en bijgesteld in de gesprekken.
Therapie biedt zelden pasklare antwoorden. Wij trachten voorwaarden te scheppen waardoor je je groeiproces makkelijker kan starten, en je meer jezelf wordt. Naast de inzet van de therapeut, verwacht de therapeut dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen proces. Dit vraagt een grote inzet van de jezelf. Therapie is werken aan jezelf!

4. Afronding

De afronding gebeurt in onderling overleg met evaluatie. Wanneer de begeleiding in onderling overleg werd afgerond, kan je eveneens na afloop van de behandeling beroep op ons doen en eventueel één of meerdere opvolgingsgesprekken krijgen.

VERLOOP VAN THERAPIE

Elke therapie is een individueel zoekproces. Het is onmogelijk om vooraf exact weer te geven hoe de begeleiding zal verlopen. Zo worden richting en duur van de therapie en de frequentie van de gesprekken samen bepaald.

Behandeling beëindigen

Als klant/patiënt heb je het recht de behandeling stop te zetten. Hiervoor moet je geen verantwoording afleggen met uitzondering van het melden aan de therapeut.

De therapeut kan de behandeling ook stopzetten:

Hierbij wordt uitgelegd waarom de therapie wordt stopgezet. Redenen kunnen zijn:

  • Het niet actief meewerken met de behandeling
  • Conflicten die de samenwerking verzuren
  • Het uitblijven van resultaten waardoor het in het voordeel van de klant/patiënt beter is geen verdere kosten te maken

Dossier

De therapeut dient van zijn therapie zodanige aantekeningen bij te houden (en te bewaren), dat hij de voortgang van de therapie op adequate wijze kan waarborgen en dat hij, zo nodig, rekenschap over de therapie kan afleggen.

De therapeut zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn verzekerd.

Klachten

Wij trachten U de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Moest er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming zijn dan kan U ons hiervan op de hoogte brengen. Deze documenten zijn in de praktijk ter beschikking en kan U zonder vragen meenemen. U kan dit ook hier melden via klachtenmelding. Uw klacht wordt ernstig genomen en wij zorgen voor de nodige verbetering.

Verwittigen bij afwezigheid

Wanneer je een afspraak niet kan nakomen, vragen wij de therapeut hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. Zo is de therapeut immers in de mogelijkheid nog een andere cliënt te verwittigen die graag van dit uur gebruik maakt. Verwittigen kan via mail of telefonisch. Ook al krijgt u niemand rechtstreeks aan de lijn, laat zeker een berichtje achter!
Als je je afspraak laattijdig annuleert (dit is minder dan 24 uur op voorhand) of helemaal niet verwittigt, zal het gesprek aangerekend worden.
De therapeuten verbinden zich ertoe alles te doen om de gemaakte afspraken na te komen. Wanneer een afspraak toch niet kan doorgaan door afwezigheid of ziekte van de therapeut, worden de cliënten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Beroepsgeheim

Alles wat er gedurende een sessie verteld en genoteerd wordt, valt onder het beroepsgeheim. De therapeuten mogen over een cliënt inhoudelijk geen mededelingen aan derden doen zonder de expliciete toestemming van de cliënt. Synerga houd zich strikt aan de deontologische code van de beroepsvereniging.

ISO 9001 gecertificeerd

SYNERGA is zeer klantgericht. We willen dat ook formeel laten blijken door het goed functioneren te laten bevestigen door een onafhankelijk instantie.  Synerga is ISO 9001 – 2015 gecertificeerd.

Cialis

Mensen die lijden aan erectiestoornissen kunnen Cialis https://www.omubi.com/cialis-vergoeding-zorgverzekeraar/ ook een paar dagen gebruiken, om te zien of ze een effect krijgen. Als u geen positief resultaat krijgt, moet u de tablet opnieuw gebruiken totdat u positieve resultaten krijgt. Bij ernstige gevallen van erectiestoornissen raden artsen vaak injecties met een steroïde in de penis aan. Dit wordt echter zelden toegepast, omdat het proces pijnlijk, langdurig en duur is, aangezien de pillen in verschillende merken verkrijgbaar zijn.