COACHING

“Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Coaching van groepen is eveneens mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Inzicht verwerven is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Coaching is motivatie op gang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn-out of bore-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de inherente ontwikkelbehoefte van mensen bij te dragen.

Vormen van coaching

Er zijn talloze vormen van coaching. Hierbij een beperkt overzicht.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Gelukscoaching: is gericht op het vergroten van geluksbewustzijn door aan de ene kant saboterende gewoonten bewust te maken en aan de andere kant nieuwe geluksgewoonten op te bouwen. Gelukscoaching kan ingezet worden op werk, alsmede voor persoonlijke doeleinden.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Preventieve Coaching: Bijdragen aan de ontwikkeling van skills en professionele maturiteit van de coachee om op effectievere wijze zijn of haar (toekomstige) taken uit te voeren. Hiermee kan worden voorkomen dat de coachee in een later stadium vastloopt in zijn of haar werk.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.

Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.”

Senior coaching: doel is coachen van senioren, 65+, maar vaak al vanaf 50 jaar, wanneer er grote veranderingen in het leven (gaan) plaats vinden. De coach begeleidt de ouder wordende mens en helpt met het ontdekken van de persoonlijke kracht om vanuit wensen en verlangens vorm te geven aan het leven dat rest of afronding van zijn of haar leven.

Coaching resulteert in positieve effecten op het gebied van:

  • Een afname van psychische klachten, zoals burn-out en stress;
  • Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk;
  • Verbetering in vaardigheden en effectiviteit.